Forbidden Fruit (object)
       
     
La Mirada del Alma (The Soul's Gaze)
       
     
El Sueño De La Sombra (The Shadow's Dream, detail)
       
     
Untitled (2015)
       
     
Weigh It Out (worn)
       
     
Être Bien Dans Sa Peau (To Be Well In Ones Skin)